Cập Nhật Hoàng Anh Gia Lai bán trái cây dưới giá vốn

Trái cây chiếm tỷ trọng cao nhất trong doanh thu của HAG ở quý IV nhưng giá vốn hàng bán cao hơn gần 200 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAG) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV với khoản lỗ cao hơn năm trước. Theo đó, ba tháng cuối năm, HAG lỗ trước thuế hơn 1.520 tỷ đồng, tăng hơn 6% so với cùng kỳ năm 2019. Nguyên nhân chủ yếu do hoạt động kinh doanh dưới giá vốn và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng cao.

Doanh thu quý cuối năm của HAG đạt hơn 920 tỷ đồng, tăng hơn 50%. Trong đó, trái cây chiếm tỷ trọng cao nhất với 538 tỷ đồng (tăng 66%), doanh thu mảng chăn nuôi hơn 120 tỷ đồng, doanh thu bán mủ cao su đạt 105 tỷ đồng (giảm 32%), doanh thu từ các mảng kinh doanh khác khoảng 150 tỷ đồng.

Tuy nhiên, do kinh doanh dưới giá vốn, HAG lỗ gộp gần 170 tỷ đồng. Trong đó, riêng mảng trái cây ghi nhận giá vốn cao hơn doanh thu gần 200 tỷ đồng.

Dù hoạt động tài chính có lãi do thanh lý khoản đầu tư, nhưng chi phí hoạt động tăng cao, cùng với khoản dự phòng đầu tư vào Công ty Chăn nuôi Gia Lai, khiến HAG báo lỗ cao hơn cùng kỳ.

Lũy kế cả năm 2020, HAG đạt doanh thu hơn 3.100 tỷ đồng, tăng 48%. Tuy nhiên, lợi nhuận gộp giảm hơn 15% chỉ còn 191 tỷ đồng. Hoạt động tài chính tích cực hơn năm trước, nhưng chi phí vận hành gia tăng khiến khoản lỗ cao hơn cùng kỳ, ở mức gần 2.170 tỷ đồng.

Đến cuối năm, tổng tài sản của HAG đạt hơn 36.000 tỷ đồng, tăng gần 8% so với đầu năm. Nhưng đối ứng bên phần nguồn vốn, phần gia tăng chủ yếu là nợ phải trả. Cuối năm 2020, tổng nợ phải trả của HAG vượt ngưỡng 1 tỷ USD, trong đó nợ vay ngắn và dài hạn hơn 18.000 tỷ đồng.

Minh Sơn

Tác giả bài viết: Cập Nhật Hoàng Anh Gia Lai bán trái cây dưới giá vốn
Thái Hữu Hà BĐS Nha Trang: 0913 703 757